A magyar-vót miniszótár használatához

  1. Általánosságban: A szócikket nyitó szó – és ha van ilyen, akkor az alaktani kifejtés és a szófaj megjelölése után – gondolatjellel (–) elválasztva a magyar szó vót megfelelője vagy megfelelői következnek. Itt többször zárójelben külön dőlt betűs utalás (majd olykor a szófaj egyértelműsítése érdekében a szófaj nevének rövidítése) segít a többféle értelmezési lehetőség feloldásában. Változó tövek esetében a szótári alakról választóvonal (|) vágja le a változatlanul maradó hangalakrészt, amelyet a zárójelben szereplő végződések előtt tilde (~) helyettesít. Amennyiben a vót szó alaktanilag ragozási típusba sorolható, akkor az ennek megfelelő római szám utal erre.
  2. Azonos alakúság vagy többszófajúság esetében: A magyar változatokat szétválasztott szócikkben közvetlenül a szótári alapalak után római számok jelölik. Ez az eljárás a már elhomályosult jelentésrokonság esetén is.
  3. Főnév – valamint egyes számnevek és névmások – esetében: Az egyes szám alanyesetű szóalak után az egyes szám tárgyesetű és az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjeles, illetve a többes szám alanyesetű alak végződése következik.
  4. Melléknév esetében: Az alapfok egyes szám alanyesetű szóalak után az egyes szám tárgyesetű, illetve – ha ilyen alkotható, akkor – a középfokú alak végződése következik, majd a mód- vagy állapothatározói ragos alak.
  5. Határozószó esetében: A szó után – ha ilyen alkotható, akkor – a középfokú alak végződése következik.
  6. Ige esetében: A szócikket nyitó kijelentő mód jelen idő egyes szám harmadik személyű szóalak után a kijelentő mód múlt idő egyes szám harmadik személyű, a felszólító mód egyes szám harmadik személyű és a feltételes mód jelen idő harmadik személyű alakok alanyi ragozású végződései következnek (v-vel és sz-szel bővülő, valamint néhány további rendhagyó ige esetében a folyamatos melléknévi igenév szerinti alak végződése is).
A magyar betűrend:
A a, Á á B b C c CS cs D d
E e, É é F f G g GY gy H h
I i, Í í J j K k L l LY ly
M m N n NY ny O o, Ó ó Ö ö, Ő ő
P p R r S s SZ sz T t
TY ty U u, Ú ú Ü ü, Ű, ű V v Z z
    ZS zs